Menu Sluiten

Algemene ledenvergadering op 9 november 2021

Aanvang 14.00 uur. Online via Microsoft Teams Aanmelden vooraf via e-mail naar voorzitter@scipiogg.nl of via Scipio app t/m 8-11-2020 12.00 uur.

De link voor de online vergadering wordt maandagmiddag 8-11 verstuurd naar de aanmelders.

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda door de vergadering
 3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 13 april 2021 (zie bijlage 1 email of via de app)
 4. Mededelingen voorzitter
  • voorstellen nieuwe penningmeester
  • voorstellen nieuwe secretaris
  • afscheid Aat Benard
  • vacature algemeen bestuurslid
  • komende vacatures in 2022
  • voortgang koppeling LRP
  • workshops online/fysiek
  • vergaderingen online/ fysiek
 5. Rapportage financiën door de penningmeester: Begroting 2022
 6. Verkiezing bestuursleden: Huidige vacature algemeen bestuurslid. Eventuele kandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering bij het bestuur melden
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Na de vergadering zal Menno Haagsma u bijpraten over de ontwikkelingen met Scipio

Algemene ledenvergadering

Dinsdag 13 april 2021
Aanvang: 13.00 uur
Online

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ALV. 
Deze zal net als vorig jaar online worden gehouden op 13 april 2021, aanvang 13.00 uur. Na de ALV wordt er nieuws over Scipio door Hagru en presentatieworkshops door Hagru gegeven. De workshops zijn sowieso voor de leden die zich vorig jaar hebben opgegeven. Wegens personeelsomstandigheden bij Hagru was het niet mogelijk deze eerder te organiseren. Ook als bestuur zagen we geen kans dit eerder op te pakken. Onze excuses daarvoor.

We vragen jullie om je vooraf aan te melden via secretariaat@scipiogg.nl of via de app.
De teams/zoom link ontvangen jullie uiterlijk op 12 april a.s. (van de ALV via ons en van de workshops via Hagru)

Namens het bestuur, Johan Slagter (voorzitter)


AGENDA

13.00 uur Aanvang vergadering

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda door de vergadering
 3. Verslag ALV 2-11-2020 (via de app)
 4. Mededelingen voorzitter:
  a Rol en nut gebruikersvereniging
  b Koppelvlak LRP (vervanging huidige SML koppeling voor PKN gemeenten)
  c Wensenlijst
  d Welkomsbrief nieuwe leden
  e Scipio nu ook voor Leger des Heils
 5. Rapportage financiën, jaarrekening 2020 door de penningmeester
 6. Decharge penningmeesters
 7. Benoeming kascontrolecommissie voor rekening 2021
 8. Onze Scipio app, Rien onze appbeheerder vertelt meer hierover
 9. Vacatures bestuursleden, secretaris en penningmeester
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

13.30 uur Hagru: nieuws over Scipio

14.00-15.00 uur Presentatie workshops leden en bijdrage door Menno en Marc

Onderwerpen workshops

Ledenadministratie

 • Etiketten instellen en aanmaken
 • Aanmaken groepen en collectief muteren
 • Segmenteren kerkbalans, verschillende brieven voor verschillende groepen
 • Teams van gebruikers aanmaken
 • Contactmomenten en notities
 • Vragen
 • Optioneel: kerkblad

Bijdrageadministratie

 • Dagafschriften verwerken in Scipio (koppeling CFP)
 • Importeren bijdragegegevens vanuit de website (en knop exporteren naar website KB)
 • Jaaromzetting toezeggingen
 • Verwijderen en corrigeren boekstuk (en terugdraaien incassobatch)
 • Controlelijst incasso (Scipio online)
 • Vragen
 • Optioneel: frequentietabel/totaalbedrag giften

ALV

Algemene ledenvergadering

Dinsdag 10 november 2020

Aanvang 13.30 uur

Online via Microsoft Teams

Aanmelden vooraf via e-mail naar voorzitter@scipiogg.nl of via Scipio app t/m 9-11-2020 12.00 uur.
De link voor de online vergadering wordt maandagmiddag 9-11 verstuurd naar de aanmelders.
 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda door de vergadering
 3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 12 november 2019
 4. Mededelingen  voorzitter
 5. Rapportage financiën door de penningmeester;
  1. Rekening 2019
  2. Verslag controle kascontrolecommissie
  3. Decharge penningmeester over boekjaar 2019
  4. Benoeming kascontrolecommissie voor rekening 2020
  5. Begroting 2021
 6. Verkiezing bestuursleden:
  1. Aat Benard (penningmeester) is aftreden en niet herkiesbaar;
  2. Hero Meerveld (secretaris) stopt vervroegd
  3. Eventuele kandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering bij het bestuur melden.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Algemene ledenvergadering en workshops afgelast

Het kon eigenlijk niet uitblijven na de laatste aanscherping door de overheid t.a.v. de maatregelen om de hernieuwde opleving van de coronapandemie in te perken:

 1. De geplande workshops van 10 november a.s. in het Aker te Putten hebben we afgelast.
  Voor diegene die zich hiervoor hebben aangemeld en voor nieuwe leden zijn we bezig met een online oplossing. Zij worden hierover geïnformeerd.
 2. De ALV gaat wel door maar nu via Google-meet. De uitnodiging hiervoor ontvangen jullie binnenkort.

We zijn natuurlijk als Scipio gebruikersverenging niet de enige verenging die dit jaar bijna alles heeft moeten afgelasten of verplaatsen door deze onvoorziene coronagolf.
Het bestuur hoopt dan ook dat er op korte termijn een afdoend middel zal worden gevonden om deze pandemie te doen stoppen. We hopen en bidden dat we het komende jaar zoals onze bedoeling was workshops in de regio te kunnen houden.

We zullen u via de website en de Scipio app en via berichtgeving per email uiteraard op de hoogte hiervan houden indien.

Tenslotte nogmaals een dringende oproep aan u:
Het bestuur bestaat na 10 november a.s. nog maar uit twee personen.
Er zijn drie vacatures namelijk: secretaris, penningmeester en algemeen lid (app beheerder).
Voor nadere informatie kunt u bellen met ondergetekende.

Namens het bestuur,

Johan Slagter, voorzitter

Jaarvergadering

Beste leden van de Scipio Gebruikersvereniging,

Zoals u ongetwijfeld heeft begrepen en ook op onze website hebt kunnen lezen, hebben wij de voor april van dit jaar geplande Algemene Ledenvergadering van de Scipio Gebruikersvereniging vanwege de coronacrisis moeten annuleren. Daarmee kwamen uiteraard ook de op die dag geplande workshops te vervallen. Onze bestuursvergaderingen zijn opgeschort en het onderling contact tussen de bestuursleden verliep voornamelijk via email en WhatsApp.

Inmiddels worden de beperkende maatregelen langzaam versoepeld en hebben we als bestuur recent weer twee keer – digitaal – met elkaar kunnen vergaderen. Om de activiteiten van de vereniging zo veel mogelijk voortgang te laten vinden, hebben we het volgende besloten:

 • De gecancelde ALV van april zal niet worden ingehaald, maar worden gecombineerd met de ALV van november. Hiermee voldoen we niet aan de statutaire verplichting dat er twee keer per jaar een ALV moet worden gehouden, maar wij vertrouwen erop dat u zich, gezien de bijzondere omstandigheden waarin wij momenteel verkeren, met deze beslissing kunt conformeren.
 • De notulen van de vergadering van 12 november 2019 zijn gereed en zullen op de website en app worden gepubliceerd. De behandeling en de vaststelling van deze notulen zal in de komende ALV gebeuren. Deze vergadering zal op 10 november 2020 plaatsvinden. U ontvangt hierover nog nader bericht.
 • De Jaarrekening 2019 is eveneens gereed en de stukken zijn ter goedkeuring digitaal aan de Kascontrolecommissie voorgelegd. De Jaarrekening 2019 is opvraagbaar via e-mail en de behandeling en formele goedkeuring hiervan zal op de ALV van november gaan plaatsvinden.
 • In onze planning en begroting voor 2020 hadden wij een aantal regionale workshops opgenomen. Gezien de organisatorische onzekerheden die er in verband met de coronacrisis momenteel nog steeds bestaan, hebben wij gemeend er verstandig aan te doen deze regionale workshops naar 2021 te verplaatsen. Wel zullen er in de ochtend van de ALV van 10 november aanstaande weer een aantal workshops worden georganiseerd. U ontvangt hierover nog bericht.
 • In de vergadering van 12 november 2019 heeft u de begroting voor 2020 goedgekeurd. Daarmee is de contributie voor 2020 ongewijzigd op € 30,= per jaar vastgesteld. Gezien het wegvallen van een aantal van de voor 2020 geplande activiteiten en de daarmee gepaard gaande besparingen, hebben wij als bestuur overwogen voor dit jaar een korting op de contributie te verlenen. Formeel is hiervoor echter de goedkeuring van de ALV nodig. De contributie voor dit jaar zal daarom ongewijzigd per automatische incasso worden geïnd. Over de precieze datum van deze incasso ontvangt u nog bericht. Het eventueel verlenen van een korting op de contributie voor 2021 zal op de november vergadering worden geagendeerd.

In bovenstaand mededeling leest u meermaals: “u ontvangt hierover (nog) nader bericht” . Tot op heden verliep onze communicatie met u voornamelijk via de website en de mail. Sinds enige tijd beschikken wij over de ScipioApp. Wij hebben als bestuur met elkaar afgesproken de ScipioApp voor de komende berichtgeving aan u steeds meer te gaan inzetten. U heeft vorige week een uitnodiging gehad om de app te installeren.

Tenslotte:
Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen terwijl dat volgens de statuten vijf moeten zijn.
Verder heeft de secretaris aangegeven te willen stoppen vanwege drukke werkzaamheden en de penningmeester treedt in het najaar af volgens rooster.
Kortom we zijn opzoek naar drie nieuwe bestuurders! Een bestuurstermijn duurt “slechts”drie jaar.

U hoort van ons en wij hopen dan ook van u te mogen horen.

Namens het bestuur van de Scipio Gebruikersvereniging,

Met vriendelijke groet,

Aat Benard, penningmeester
Annet Kuiper, notulist
Hero Meerveld, secretaris
Johan Slagter, voorzitter

Informatieavond “Samenwerken in en met Scipio Online”

De Scipio Gebruikersvereniging organiseert samen met Hagru op 24 maart 2020 een informatieavond met als titel ‘Samenwerken in en met Scipio Online’. Wij nodigen iedereen die wil samenwerken hiervoor graag uit. Dus ook de ouderlingen en de predikanten.

Wanneer:

Dinsdag 24 maart 2020 om 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur

Waar:

Het Valkenhof
Witte Valkenstraat 2
9411 LG Beilen

informatieavond Scipio Online

Tijdens deze avond behandelen we hoe er effectief met pastorale teams gewerkt kan worden in Scipio Online. Daarnaast besteden we aandacht aan de Scipio App; het communicatieplatform op de telefoon van uw gemeenteleden.

Deelname is gratis!
Wilt u zich wel eerst aanmelden?

U kunt zich hier aanmelden.