Menu Sluiten

Jaarvergadering

Beste leden van de Scipio Gebruikersvereniging,

Zoals u ongetwijfeld heeft begrepen en ook op onze website hebt kunnen lezen, hebben wij de voor april van dit jaar geplande Algemene Ledenvergadering van de Scipio Gebruikersvereniging vanwege de coronacrisis moeten annuleren. Daarmee kwamen uiteraard ook de op die dag geplande workshops te vervallen. Onze bestuursvergaderingen zijn opgeschort en het onderling contact tussen de bestuursleden verliep voornamelijk via email en WhatsApp.

Inmiddels worden de beperkende maatregelen langzaam versoepeld en hebben we als bestuur recent weer twee keer – digitaal – met elkaar kunnen vergaderen. Om de activiteiten van de vereniging zo veel mogelijk voortgang te laten vinden, hebben we het volgende besloten:

  • De gecancelde ALV van april zal niet worden ingehaald, maar worden gecombineerd met de ALV van november. Hiermee voldoen we niet aan de statutaire verplichting dat er twee keer per jaar een ALV moet worden gehouden, maar wij vertrouwen erop dat u zich, gezien de bijzondere omstandigheden waarin wij momenteel verkeren, met deze beslissing kunt conformeren.
  • De notulen van de vergadering van 12 november 2019 zijn gereed en zullen op de website en app worden gepubliceerd. De behandeling en de vaststelling van deze notulen zal in de komende ALV gebeuren. Deze vergadering zal op 10 november 2020 plaatsvinden. U ontvangt hierover nog nader bericht.
  • De Jaarrekening 2019 is eveneens gereed en de stukken zijn ter goedkeuring digitaal aan de Kascontrolecommissie voorgelegd. De Jaarrekening 2019 is opvraagbaar via e-mail en de behandeling en formele goedkeuring hiervan zal op de ALV van november gaan plaatsvinden.
  • In onze planning en begroting voor 2020 hadden wij een aantal regionale workshops opgenomen. Gezien de organisatorische onzekerheden die er in verband met de coronacrisis momenteel nog steeds bestaan, hebben wij gemeend er verstandig aan te doen deze regionale workshops naar 2021 te verplaatsen. Wel zullen er in de ochtend van de ALV van 10 november aanstaande weer een aantal workshops worden georganiseerd. U ontvangt hierover nog bericht.
  • In de vergadering van 12 november 2019 heeft u de begroting voor 2020 goedgekeurd. Daarmee is de contributie voor 2020 ongewijzigd op € 30,= per jaar vastgesteld. Gezien het wegvallen van een aantal van de voor 2020 geplande activiteiten en de daarmee gepaard gaande besparingen, hebben wij als bestuur overwogen voor dit jaar een korting op de contributie te verlenen. Formeel is hiervoor echter de goedkeuring van de ALV nodig. De contributie voor dit jaar zal daarom ongewijzigd per automatische incasso worden geïnd. Over de precieze datum van deze incasso ontvangt u nog bericht. Het eventueel verlenen van een korting op de contributie voor 2021 zal op de november vergadering worden geagendeerd.

In bovenstaand mededeling leest u meermaals: “u ontvangt hierover (nog) nader bericht” . Tot op heden verliep onze communicatie met u voornamelijk via de website en de mail. Sinds enige tijd beschikken wij over de ScipioApp. Wij hebben als bestuur met elkaar afgesproken de ScipioApp voor de komende berichtgeving aan u steeds meer te gaan inzetten. U heeft vorige week een uitnodiging gehad om de app te installeren.

Tenslotte:
Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen terwijl dat volgens de statuten vijf moeten zijn.
Verder heeft de secretaris aangegeven te willen stoppen vanwege drukke werkzaamheden en de penningmeester treedt in het najaar af volgens rooster.
Kortom we zijn opzoek naar drie nieuwe bestuurders! Een bestuurstermijn duurt “slechts”drie jaar.

U hoort van ons en wij hopen dan ook van u te mogen horen.

Namens het bestuur van de Scipio Gebruikersvereniging,

Met vriendelijke groet,

Aat Benard, penningmeester
Annet Kuiper, notulist
Hero Meerveld, secretaris
Johan Slagter, voorzitter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *